PROGRAMOVÉ CIELE

Programové ciele


regionálnej politickej strany Šport do Košíc a na Východ
Nie sme športovci, ktorí chcú vstúpiť do politiky, ale politici, ktoré chcú pomôcť pozdvihnúť šport. Šport nie je iba naša nosná téma, ale aj filozofia, s ktorou sa chceme riadiť vo všetkých oblastiach. Tak ako sa každá športová disciplína riadi jasnými pravidlami, rovnakými pre všetky zúčastnené strany, chceme aj my tieto pravidlá uplatniť v politike.Školstvo

Dieťa, ktoré športuje, nehnevá. Podporou športových aktivít mládeže chceme zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času a pozitívny fyzický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho návyk na režim, súťaživosť a život v kolektíve. Uvedomujeme si, že tieto úlohy môže systémovo zabezpečiť iba zdravé a dofinancované školstvo, preto budeme dôsledne pracovať na zlepšení podmienok pre ľudí pred aj za školskou lavicou.Regionálny rozvoj a cestovný ruch

Podporu športových aktivít, iniciovanie a výstavbu nových športovísk a organizovanie športových podujatí považujeme za efektívny spôsob ekonomického rozvoja regiónu. Výstavba športovísk ako aj ich prevádzkovanie a organizácia významných športových podujatí dáva regiónu prácu, nepriamo sa podieľa na zlepšovaní infraštruktúry, a zároveň má pozitívny a dlhodobý dopad na cestovný ruch. Ten, kto náš región raz navštívi kvôli športovému podujatiu, bude šíriť dobré meno jeho historických pamiatok a prírodných krás aj naďalej. Podobné aktivity sú zároveň efektívnym spôsobom čerpania európskych fondov pre región Východu.Zdravotníctvo

Národ, ktorý športuje, je nielen zdravší národ, ale aj národ, ktorý má zabezpečené lepšie zdravotnícke služby. Rozvoj masového a vrcholového športu a zdravotníctva ako jeho neoddeliteľného servisu sa rozvíjajú navzájom v priamej úmere, preto budeme pracovať na tom, aby bolo naše zdravotníctvo zdravé, silné a dostupné.Rómska problematika

Ako ukazujú skúsenosti, šport je efektívnym nástrojom začlenenia rómskych detí do spoločnosti ako aj spôsobom využitia ich voľného času, ktorý nie je problémový ani pre nich, ani pre ich okolie. Všetkými dostupnými prostriedkami sa preto budeme snažiť podporovať masový šport rómskych detí, a ukázať im tak cestu z obmedzených hraníc ich sociálneho prostredia.Európska orientácia

ŠKV je proeurópska strana, ktorá však presadzuje právo každého národa na svojbytnosť a rozvíjanie vlastnej národnej identity. Šport je najkrajším a najkonkrétnejším prejavom vlastenectva, či už sme tými, ktoré chcú úspešne reprezentovať vlasť, tými, ktorí ich v tom priamo podporujú, alebo tými, ktorí im pri tom úprimne držia palce. Na záver všetci zdieľame radosť z úspechu rovnako. Šport nás zjednocuje pevne, úprimne a bez extrémistických podtónov.Seniori a sociálne služby

V tejto oblasti platí športové pravidlo - sme jeden tím. Aktívni športovci, aj seniori na zaslúženom odpočinku. Preto je našou úlohou postarať sa o zodpovedajúce ekonomické a materiálne podmienky pre aktívnych dôchodcov, ako aj o sociálny a zdravotný servis pre tých, ktorí už športovať nemôžu.Legislatíva

Ide nám o rovnaké pravidlá pre všetkých. Keď organizujeme športový zápas, nerobíme to tak aby ho vyhral jeden alebo druhý tím, ale tak, aby prebehol férovo, úspešne, a za podmienok rovnakých pre všetky zúčastnené strany.